News

Disse tre er utnevnt som meritterte undervisere ved VID

Disse tre er utnevnt som meritterte undervisere ved VID

Fra venstre: professor Tomas Sundes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaasble ble idag utnevnt som meritterte undervisere ved VID.

Fra venstre: professor Tomas Sundes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaasble ble idag utnevnt som meritterte undervisere ved VID.

Meritteringen gis til undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen ved høgskolen. Fristen for å søke gikk ut 1. november 2020. Alle de tre utnevnte tilhører Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag. Søknadene har blitt vurdert av en komité bestående av tre medlemmer som er oppnevnt av utdanningsutvalget (UU)

Bård Mæland, rektor ved VID, sier det er en viktig milepæl at VID nå har fått sine tre første meritterte undervisere:

– Gratulerer! VID skal være sterke på utdanning, og vi trenger medarbeidere som går foran oss andre for å løfte hele høgskolen innenfor utdanningsfaglig kompetanse. Jeg håper at dette kan inspirere mange til å sikte seg inn mot en søknad om å bli merittert underviser ved neste korsvei. Det fortjener våre studenter, sier han.

Komiteens vurdering av de utnevnte

Utdrag fra komiteens vurdering:

Søknaden viser god balanse mellom praktiske eksempler og teoretiske refleksjoner. Drønen synes å ha en særlig styrke i måten han har initiert utviklingsprosesser og ledet utdanningsvirksomhet, både formelt og uformelt.

– Før det første er det en skikkelig fjær i hatten å bli anerkjent som merittert underviser. For det andre har det vært skikkelig gøy – og sjelegranskende – å skrive søknaden. Å gå grundig inn i min egen tenkning og praksis har vært veldig lærerikt samtidig som det har gitt meg mange nye ideer for pedagogisk utvikling fremover. Det er også interessant å se i hvor stor grad min egen utvikling har skjedd i dialog med gode kolleger. Jeg vil anbefale alle som lurer på om dette er noe for dem å sette i gang. Det er gøy, strevsomt og tar en del tid, men det er verdt det, sier Tomas Sundnes Drønen.

Søker viser et engasjement rettet mot studentene og deres læring. Her fremstår hun som kreativ, uredd og nytenkende. I profileringsdokumentet beskriver søker hvordan hun praktisk arbeider med å utvikle egen undervisning og komiteen fikk et godt innblikk i hvordan søker arbeider som pedagog.

– Med å bli merittert underviser vil jeg nå få rom til å reflektere enda mer over vår undervisningspraksis, dele erfaringer og ha fokus på utvikling av våre studieprogrammer. Det er på mange måter et løft for og fokus på god undervisningspraksis og kvalitet, sier Ellen Vea Rosnes

I sitt pedagogiske arbeid har hun bevisst og systematisk arbeidet for å utvikle seg som underviser, veileder og kollegaveileder ved å prøve ut nye arbeidsmåter, dokumentere egne erfaringer, be om tilbakemeldinger og benytte dette som grunnlag for kritisk refleksjon over egen pedagogiske praksis.

– Å få status som merittert underviser er en anerkjennelse av mitt pedagogiske arbeid som jeg er takknemlig og ydmyk i forhold til. Det har vært en spennende pedagogisk reise, med stadige refleksjoner og tilbakemelding fra studenter og kolleger, som har gjort dette mulig. Jeg ser fram til videre arbeid og videreutvikling av veilednings- og undervisningsformer, Beate Jelstad Løvaas.

Tydelig fokus på studenters læring

Komiteen bestod av førsteamanuensis Kari Røykenes (medlem og leder av komiteen), Fakultet for helsefag VID, førsteamanuensis Monika Kvernenes, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen/Førsteamanuensis II, SLIPP VID og forsker Øystein Lund Johannessen, Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag.

– De tre som utnevnes har gjennom sitt pedagogiske arbeid hatt stort fokus på studenters læring. De er kreative og åpne for å bruke alternative og studentaktive læringsmetoder samtidig som de kritisk reflekterer over eget pedagogiske arbeid, sier Kari Røykenes.

Hva bidrar meritteringsordningen til og hva betyr ordningen for VID?

– Meritteringsordningen bidrar til å styrke VIDs fokus på pedagogisk kompetanse og studenters læring. Å bli merittert underviser er en annerkjennelse av individuelle pedagogiske bidrag og bidragene vedkommende har gitt til organisasjonen, avslutter hun.

Hva er en merittert underviser?

I Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning stilles det krav om at alle universiteter og høyskoler etablerer meritteringssystemer for høyere utdanning senest våren 2019.

En merittert underviser har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet og legger en vitenskapelig tilnærming til grunn for arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere og modifisere sin undervisningspraksis for at den på best mulig måte skal støtte opp under studentenes læring. Les mer om meritteringsordningen her.

Status som merittert underviser gir et lønnstillegg tilsvarende 2 lønnstrinn. Den meritterte tildeles i tillegg et engangsbeløp (kr. 40 000,-) som skal brukes til videre pedagogisk utvikling (utdanningsforsking, eksterne kurs, besøk/reiser, utdanningskonferanse
e.l.).

Blir man anerkjent som merittert underviser så er det en status man beholder.

Lenke til retningslinjene

Fakta

VID lanserer et utdanningsfaglig meritteringssystem.

Fakta

VID lanserer et utdanningsfaglig meritteringssystem.

Ved spørsmål kontaktes:

Bård Mæland

Bård Mæland