News

En halv million i støtte til forskningsprosjekt: Skal forske på ledertrening etter konfirmasjon

En halv million i støtte til forskningsprosjekt: Skal forske på ledertrening etter konfirmasjon

En halv million i støtte til forskningsprosjekt: Skal forske på ledertrening etter konfirmasjon

Kirkerådet mottok i år 67 søknader og innvilget 21 prosjekter. Søknadene representerte en bredde av organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, menigheter og andre fag- og ressursmiljø, skriver Kirkerådet i sin tilbakemelding til institusjonene.

Skal forske på ledertrening

Forskningsprosjektet ledertrening etter konfirmasjon (LEK) er et prosjekt igangsatt av MF Vitenskapelig Høgskole, der MF samarbeider med NLA Høgskolen, Teologisk Fakultet og VID Vitenskapelige Høgskole. Forskergruppen består av seks forskere; Birgitte Lerheim fra TF, Bård Eirik Hallesby Norheim fra NLA, Stephen Sirris fra VID (bildet), og Astrid Sandsmark, Linn Sæbl Rystad og Knut Tveitereid, som alle er fra MF.

Forskerne har et felles engasjement for ledertreningen som Den norske kirke tilbyr etter konfirmasjon, og en felles opplevelse av en den etablerte kunnskapen på feltet er for skjult, for spredt og for usystematisk per i dag. Forskergruppen mener at tidligere forskning kun i liten grad har hatt ungdommenes egne erfaringer på radaren. Av den grunn er også dette et perspektiv de ønsker å løfte frem i sin felles forskning. I tillegg vil rekruttering, frivillighet og ledelse stå svært sentralt i forskningsprosjektet.

Planlegger lærebok

Forskergruppen legger opp til en prosess i fire faser, der fase en vil dreie seg om hypotesedannelse. Her samler forskergruppen et sett med 10-12 hypoteser basert på kunnskap om ledertrening etter konfirmasjon. I fase to vil gruppen innhente nødvending empiri. Tredje fase vil det empiriske materialet bli analysert. Målet er å undersøke om hypotesene er svekket, styrket eller nyansert i møte med empirien. Fase fire består i å skrive ut funnene i en lærebok, planlagt i 2022. Målet med boken er at den blir tatt i bruk som pensum på lærestedene, at den blir fagfellevurdert og at den er lesbar for studenter og praktikere.

Hvorfor midler er viktig

Å få disse midlene betyr at vi kan realisere forskning på et område der mye av utprøvingen av nye former for kirke skjer i samspill med ungdommers erfaringer og engasjement. Samtidig kan denne forskningen gi spennende innsikt i hva som er avgjørende for å rekruttering til kirkelig tjeneste sier Knut Tveitereid ved MF, som er ansvarlig for prosjektet.

Eksterne midler – ny forskningsrådgiver

Det er en viktig del av den nye forskningsstrategien å hente inn mer av forskningsmidler fra nasjonale og internasjonale forskningsprogram. Slik sett er dette en gledelig nyhet, sier prorektor for FoU, Torgeir Landro. Han legger til at NLA nylig har styrket FoU-administrasjonen nettopp med tanke på å øke den eksterne finansieringen. Rolf Halse startet som forskningsrådgiver i september, og vil ha som sin primære arbeidsoppgave å bistå med prosjektutvikling og søknader om ekstern finansiering i forsknings- og utviklingsprosjekter.