News

Forskning på brukermedvirkning i demensomsorgen

Forskning på brukermedvirkning i demensomsorgen

Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.

Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.

Det er et økt politisk fokus på brukermedvirkning i demensomsorgen, samtidig som det er lite forskning på temaet i denne konteksten. Ingebjørg Haugen har derfor valgt å bidra til forskning både på brukermedvirkning og hjemmebasert demensomsorg. Tittelen på avhandlingen hennes er «Constructions of user participation in home-based dementia care». I dag, 13. november, forsvarte Haugen sin doktorgradsavhandling med et meget godt oppmøte av familie, venner og en godt fornøyd bedømmelseskomité på Skype.

Et vanskelig begrep

Haugen intervjuet ansatte i hjemmesykepleien, personer med demens og deres pårørende. Det hun fant ut, var at brukermedvirkning er et vanskelig begrep innenfor hjemmebasert demensomsorg. Hun forklarer:

– De ansatte mangler retningslinjer og opplæring i hvordan de skal legge opp til brukermedvirkning for personer med demens. Derfor blir det opp til hver enkelt hvordan dette gjøres. Samtidig oppleves det av mange som et normativt begrep som de er forventet å legge opp til. Dette fører til en del utfordringer i praksis. De ansatte kan føle at idealet om brukermedvirkning ikke stemmer overens med behovene til pasientene. I min studie hevder jeg at dagens sterke fokus på brukermedvirkning har ført til at andre begreper har kommet i skyggen. Som for eksempel at de politiske dokumentene i eldre- og demensomsorgen har fått mer fokus enn noe så viktig som omsorg. I avhandlingen etterlyser jeg klarere rammer for hva brukermedvirkning skal være i demensomsorgen. I tillegg til å argumentere for at vi må tørre å utfordre enhver dominerende diskurs.

Autonomi eller trygghet?

Haugen oppdaget også at det ofte er store forskjeller i vektleggingen av brukermedvirkning mellom ansatte i hjemmesykepleien og pårørende. Mens de ansatte ofte er fokusert på autonomi, setter en stor andel av de pårørende tryggheten til personen med demens høyere.

På spørsmål om hvordan hun skal fortsette arbeidet med denne forskningen, svarer Haugen at hun ønsker å skrive flere artikler rundt tematikken. Interessen hennes har også vokst rundt de ulike begrepene som brukes i demensomsorgen; hvordan de ofte overlapper og noen ganger til og med har samme betydning. For eksempel brukermedvirkning, autonomi, personsentrert omsorg, medbestemmelse og medborgerskap. Hun håper å kunne nøste opp i disse begrepene, samt skape bevissthet rundt likheter og forskjeller.

VID gratulerer Ingebjørg Haugen med vel gjennomført disputas og en velfortjent doktorgrad!

Utvalgte slides fra presentasjonen

 • Bilde 1 av 7.

  Bilde 1 av 7.

 • Bilde 2 av 7.

  Bilde 2 av 7.

 • Bilde 3 av 7.

  Bilde 3 av 7.

 • Bilde 4 av 7.

  Bilde 4 av 7.

 • Bilde 5 av 7.

  Bilde 5 av 7.

 • Bilde 6 av 7.

  Bilde 6 av 7.

 • Bilde 7 av 7.

  Bilde 7 av 7.