News

Nyansatt ved VID Tromsø med nylig fullført doktorgrad

Nyansatt ved VID Tromsø med nylig fullført doktorgrad

Bilde av Tore Johnsen. Fotograf: Helen Brandstorp

Bilde av Tore Johnsen. Fotograf: Helen Brandstorp

Johnsen har forsvart avhandlingen “The Contribution of North Sami Everyday Christianity to a Cosmologically-oriented Christian Theology”. Studien undersøker kristen ‘kosmologisk orientering’ som måten en tradisjon orienterer mennesket mot verden på. Dette forstås som en teologisk dypstruktur der eksplisitt teologi henter ontologiske forutsetninger fra verdensanskuelse og den dominante religio-filosofiske tradisjonen en bestemt historisk resepsjon av kristendommen er filtrert gjennom.

28 nordsamer er dybdeintervjuet. Materialet tyder på at to ulike typer kristen kosmologisk orientering forhandles i den nordsamiske kristne erfaringen. På den ene siden en natursentrert hverdagskristendom preget av en lang kristen resepsjon filtrert gjennom samisk religo-filosofisk tradisjon og med røtter tilbake til katolsk tid. På den andre siden, offisiell norsk lutherdom som ut fra worldview-analyse fremviser trekk fra den greske ‘Great Chain of Being’ tenkningen med stor innflytelse over vestlig tradisjon og tenkning.

Der nordsamisk hverdagskristendom fremviser mer egalitære og sammenvevde logikker i synet på forholdet mellom materielt og immaterielt, synlig og usynlig, menneske og natur, og Gud og verden, fremviser offisiell norsk lutherdom mer binære og hierarkiske logikker. Dette fremgår bl.a. av en analyse av saks- og høringsdokumentene om liturgien Velsignelse av hus og hjem (2012-2013), som var et rituelt lån fra nordsamisk kirkeliv.

Kwame Bediakos Afrikanske teologi og George E. «Tink» Tinkers nordamerikanske urfolksteologi er brukt som analytisk linse i den teologiske drøftingen av det nordsamiske materialet. Kritisk analyse av lutherske diskurser om samisk åndelig tradisjon siden reformasjonen identifiserer et behov for en dekolonisering av luthersk teologi fra et samisk perspektiv, særlig i lys av luthersk demonologi og hierarkisk forståtte skaper-/samfunnsordninger.

Urfolksmetodologi og kontekstuell teologi er kombinert i studiens overordnede metodologiske rammeverk. Levd religion, samisk ordanalyse og verdensbildeanalyse er sentrale teoretiske perspektiv. Dr. Alex Chow og Dr. Arkotong Longkumer har vært hoved- og biveiledere.

Johnsen er ansatt i en nyopprettet stilling ved VID Tromsø der han i en treårsfase skal jobbe særskilt med temaet fornorsking og forsoning i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens (2018-2022) granskning av fornorskning og urett mot samer og kvener. I første omgang håper han at forskningen kan bidra til å sette et kritisk søkelys på de teologiske røttene til koloniserings- og fornorskingsprosessene. I tillegg til å få fram hvordan samisk åndelighet ble berørt av disse prosessene. Ellers tror han at avhandlingen har mye bredere relevans, både ved at den kaster lys over oversette sider av luthersk teologisk tradisjon av relevans for spørsmål debattert i nåtiden, f.eks. det paranormale, helbredelser, økoteologi, osv.; og ved måten den etablerer dialog f.eks. med afrikansk teologi og nordamerikansk urfolksteologi.

VID ønsker Tore Johnsen velkommen som nyansatt ved VID Tromsø og gratulerer han med en velfortjent doktorgrad!