News

Opprykk til forsker I

Opprykk til forsker I

Øystein Lund Johannessen er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)

Øystein Lund Johannessen er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)

Øystein Lund Johannessen har vært Forsker II, som forutsetter førstekompetanse. Opprykket til Forsker I tilsvarer professor når det gjelder kompetansenivå. I tillegg har den sakkyndige komiteen vurdert ham som kompetent også som ordinær professor innen feltet interkulturell utdanning.

Viktige bidrag innen kultur- og religionsmangfold og utdanning

Lund Johannessens forskning viser bredde innenfor ulike felt som interkulturell kompetanse og profesjonalisme, sosiokulturelt mangfold og interreligiøse relasjoner.

Den sakkyndige komiteen konkluderte med at Lund Johannessen er en spennende, kreativ og produktiv tverrdisiplinær forsker, som gjennom sine mange publikasjoner har bidratt nasjonalt og internasjonalt til feltet kultur- og religionsmangfold og utdanning.

Senterleder Anne Brit Hatleskog påpeker også hvor strategisk viktig Øystein Lund Johannessens kompetanse er med tanke på SIKs bidrag til praksisnær forskning og utdanning.

- VID gratulerer med den anerkjennelsen det er å bli tilkjent forsker I. Lund Johannessen har ledet flere av SIKs største oppdragsprosjekt de senere årene, blant annet Kompetanseløft for ansatte i åpen barnehage på oppdrag fra Udir og videreutdanning innen minoritetskompetanse for barnevernsansatte, finanisert av Bufdir.

Hans faglige bredde, skarpe blikk, gode skjønn og evne til formidling gjør at han også fremover vil være en viktig ressurs for høgskolen.

Erfaren forsker ved SIK

Øystein Lund Johannessen (f. 1954) er utdannet allmennlærer fra Bergen lærerhøgskole (1980) og har Cand.polit.-grad fra Universitetet i Bergen med fagene historie grunnfag, kristendomskunnskap mellomfag og sosialantropologi hovedfag (1989). Han har også videreutdanning i migrasjonspedagogikk fra Høgskolen i Stavanger (1990). I 2015 fullførte Lund Johannessen en PhD-grad i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Lund Johannessen har arbeidet som lærer i grunnskolen og med norskundervisning og arbeidsmarkedskurs for flyktninger og innvandrere ved Johannes Læringssenter i Stavanger. Siden 1992 har han hatt stillinger som forsker og konsulent, seniorforsker og faglig- administrativ leder ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) i Stavanger. De senere årene har han arbeidet som forsker II ved SIK og bidratt med undervisning og veiledning ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelse ved VID vitenskapelige høgskole.