News

Utlysning av kvalifiseringsstipend

Utlysning av kvalifiseringsstipend

Utlysning av kvalifiseringsstipend

Stipendmottakerne vil innenfor rammen av ordningen kunne frikjøpes fra undervisning og andre plikter i et gitt tidsrom for å kunne konsentrere seg om nødvendig forskningsaktivitet med tanke på opprykk til professor, dosent eller forsker I. Stipendet skal styrke forskningsprofilen hos stipendmottaker i form av minst én vitenskapelig artikkel sendt inn til tidsskrift, fortrinnsvis internasjonalt, alternativt vitenskapelig monografi, innen endt stipendperiode.

Første tildeling skjer våren 2021 for frikjøp høsten 2021 og våren 2022. Varighet for stipendperioden er fra to til fem måneder. For skoleåret 2021/2022 skal rundt 43 månedsverk fordeles. Det kan også søkes om et mindre driftsbeløp (inntil 20 000 kr.). Stipendene vil lyses ut årlig.

Søknadsfrist for skoleåret 2021/2022 er 1. februar 2021

Hvem kan søke?

Vitenskapelige ansatte som:

 1. Er i minimum 50% stilling
 2. Har førstekompetanse (førsteamanuensis, forsker II eller førstelektor)
 3. Er i eller har fullført VIDs «professorklasse» (*)

Hva kan det søkes om?

Arbeid med datainnsamling, analyse og publikasjon(er)
eller
Arbeid med analyse og publikasjon(er)
eller
Arbeid med publikasjon(er)

Hva må søknaden inneholde?

 1. Presisering av antall måneder det søkes om stipend for (2-5 mnd.)
 2. Presisering av hvorvidt man ønsker stipendet høsten 2021 eller våren 2022 (**)
 3. Presisering av hvorvidt man søker om akselerasjonsstipend, talentstipend eller satsningsstipend (se under)
 4. Redegjørelse av forskningsaktiviteten som er planlagt utført i løpet av stipendperioden, inkludert refleksjon rundt hvorfor akkurat denne aktiviteten (metodisk, analytisk, tematisk) er sentral i forbindelse med søkers karriereløp generelt og senere søknad om opprykk spesielt (maks 1000 ord)
 5. Eventuelt driftsbudsjett
 6. Tidsplan for opprykk (tidsplanen skal inkludere stipendperioden)
 7. CV
 8. Anbefaling fra dekan/senterleder

Utvelgelseskriterier

Akselerasjonsstipend

Om lag 3/5 av stipendene vil gis til søkere som, etter endt stipendperiode og på bakgrunn av søknad, anses som kvalifiserte eller tilnærmet kvalifiserte til å søke om opprykk.

Talentstipend

Om lag 1/5 av stipendene vil gis søkere som har disputert i løpet av de fire siste årene (etter 31. januar 2017), som på søkertidspunkt ikke har fylt 45 år og som i tiden etter innlevering/disputas har utmerket seg i form av publisering og/eller ekstern finansiering og/eller annen FOU-relatert aktivitet som utpeker seg utover det som normalt forventes i stillingen.

Satsningsstipend

Om lag 1/5 av stipendene vil gis søkere som ikke faller inn under kriteriene for akselerasjonsstipend eller talentstipend, men som tilhører enheter i VID der andelen professorkompetente er særlig lav og der stipendordningen på sikt vil, sammen med andre tiltak, øke denne andelen. Er du usikker på om du tilhører en slik enhet, ta kontakt med din dekan/senterleder.

Hvem vurderer søknadene?

Prorektor for forskning, i samråd med aktuell dekan/senterleder. Ledermøtet i VID avgjør tildelingene etter innstilling fra prorektor for forskning.

Hvordan sende søknaden?

Søknaden sendes i én samlet fil til post@vid.no og merkes med Sak 21/00038 i emnefeltet. Ufullstendige søknader vi ikke bli behandlet.

Har du spørsmål rettet til kvalifiseringsstipendene kan du henvende deg til din dekan eller senterleder, eller Prorektor for forskning Gunhild Odden gunhild.odden@vid.no

(*) Unntak kan gjøres for kategorien «Talentstipend» (se under «Utvelgelseskriterier»)). Er du usikker på om du er i eller har fullført en slik klasse, ta kontakt med dekan/senterleder ved ditt fakultet/senter.

(**) Stipender med varighet på fem måneder innvilges kun vårsemesteret