Nyheter

Diakonifaglig råd - en ressurs for Diakonhjemmets ledelse

Diakonifaglig råd - en ressurs for Diakonhjemmets ledelse

Adm.dir./forstander Ingunn Moser og leder for Diakonifaglig råd Annette Leis-Peters.

Adm.dir./forstander Ingunn Moser og leder for Diakonifaglig råd Annette Leis-Peters.

I oktober i fjor hadde Diakonifaglig råd sitt første møte. Rådet skal være en ressurs for Diakonhjemmets ledelse i spørsmål knyttet til diakoni, diakonal virksomhet og institusjonens diakonale og teologiske profil.

Viktig ressurs

Det diakonifaglige rådet skal være en viktig ressurs for å realisere Diakonhjemmets strategi og tydeliggjøre verdiprofil. Rådet er bredt sammensatt med medlemmer fra Diakonhjemmets ulike virksomheter, to studenter og to representanter fra kirken.
Diakonhjemmet vokser, får nye virksomheter med ulike tradisjoner og er på nye steder. Dette utgjør et positivt og nytt mangfold. Diakonhjemmets diakonale verdigrunnlag må både romme og forme spennet i virksomhetene og samfunnet vi lever i. En diakonal organisasjon er aldri ferdig med å reflektere rundt egen profil og hvordan den diakonale identiteten kommer til uttrykk i eget arbeid.
– Rådet skal støtte opp under, men ikke erstatte virksomhetenes egen refleksjon om og arbeid med diakoni, identitet, profil og kulturbygging. Det er noen av grunnene til at Diakonifaglig råd er opprettet sier Ingunn Moser, forstander og administrerende direktør ved Diakonhjemmet.
– Jeg ønsker et Diakonifaglig råd som er aktiv med på å stimulere til refleksjon og debatt om diakonale spørsmål i hele virksomheten, sier Ingunn Moser. Jeg vil derfor både løfte saker inn til rådet og ta med meg innspill til hovedledelsen ved Diakonhjemmet fra rådet. Jeg ser også frem til å kunne kontakte medlemmer enkeltvis for bistand i ulike spørsmål, avslutter Moser.

Diakonal tenkning og identitet

Annette Leis-Peters ved VID vitenskapelige høgskole, er leder for Diakonifaglig råd.
– Et slikt råd er nytt for Diakonhjemmet og må naturligvis finne sin form. Den første tiden har gått med til blant annet å bli kjent og bygge forståelse for hvordan den diakonale tenkningen og identiteten er ved de ulike virksomhetene. Disse har ulike brukere, arenaer og kontekster, ulike lokasjoner, nettverk og tilnærminger, sier Leis-Peters.
Utover å konstituere rådet og finne gode praktiske og digitale samarbeidsformer, har det vært ulike spørsmål på agendaen siden oppstart. Det er to saker vi har valgt å jobbe særskilt med:
– Den første er å arrangere Diakonhjemmets årlige konferanse, Diakoniens dag som avholdes 21. april. Følgene av pandemien vil ikke gå over med det første selv om de fleste av oss i Norge ser ut til å kunne bli vaksinert til sommeren. Vi har derfor valgt temaet «sårbarhet i og etter koronaens tid». I år ønsker vi å bidra til å løfte fram kirkens og diakoniens bidrag i pandemien og i tiden som kommer etter pandemien, i Norge og internasjonalt. I rådet har vi diskutert ulike vinklinger til programmet. Vi ønsker bl.a. å vise hvordan diakonale organisasjoner, diakoner og menigheter har utviklet seg og lært nye måter å arbeide og mestre på gjennom pandemien, sier Leis-Peters.
– Den andre saken er utviklingen og utbyggingen av området og eiendommene på Steinerud, og hvordan vi bruker de til Stiftelsens formål på kort og lang sikt. Vår diakonale egenart og profil skal komme til uttrykk og synliggjøres i utformingen av området på Steinerud, med alt fra tjenester til bygg. Stiftelsens ledelse utformer nå en såkalt designmanual og utomhusplan for utviklingen/utbyggingen på området, og rådet kommer med innspill, avslutter Leis-Peters.

Les hvem som er medlemmer og hva som er rådets mandat her.