Nyheter

Forskning: Vennskap endrer tro og holdninger

Forskning: Vennskap endrer tro og holdninger

Torstein Try forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Torstein Try forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Å leve sammen med ulik tro

Interreligiøse vennskap er et område det er forsket lite på; vennskapet mellom kristne og muslimer i Norge. Hvilket forhold har de til hverandre og den andres religion? Veileder Kari Storstein Haug, professor ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag og senter for misjon og globale studier på VID, forteller:

– Trys forskning gir viktig kunnskap om betydningen av personlige relasjoner for forståelse av religiøs tro og praksis. Både når det gjelder deres egen tro og den andres. I et stadig mer mangfoldig samfunn trenger vi mer kunnskap om å leve sammen på tvers av ulik tro. Trys forskning er et viktig bidrag til dette.

Tittelen på doktorgradsavhandlingen hans er: «Forvandlende vennskap. Vennskap mellom kristne og muslimer og religiøs endring».

Forståelsen av en venns religion

Try har intervjuet åtte kristne og åtte muslimer. De kommer fra ulike steder i Sør-Norge og representerer et stort mangfold av etniske og kulturelle sammenhenger. I tillegg er de medlemmer i kristne eller muslimske organisasjoner.

Gjennom nærhet og omsorg blir vennskap dannet til tross for ulike religioner. Forskningen viser at gjennom dialog og observasjoner av vennenes religiøse praksis ble en større forståelse skapt. Dette gjaldt både deres egen tro og den andres. Interreligiøst vennskap endret dermed forståelsen til enkeltindividet om religion og religiøs praksis. I tillegg viser forskningen at vennskap med et menneske med en annen tro kan forsterke egen religiøs identitet og praksis.

Disse vennskapene bidrar også til mer positive og differensierte syn på den andres tro. Gjennom personlige interreligiøse samtaler oppdaget vennene hverandre som religiøse individer med egne måter å tolke religiøse tradisjoner på. I noen tilfeller så informantene at deres venners versjon av den andre religionen var mer positiv enn det bildet de hadde av religionen fra før. Derfor har disse vennskapene mellom religioner en reparerende effekt på individets tidligere fordommer og stereotypiske syn på den andre religionen.

Omvendelse og vennskap

Muslimene og de kristne ble inspirert av sine respektive religioner til å vise kjærlighet og omtanke ovenfor mennesker fra andre religioner. Samtidig inspirerte vennskapene til en ekstra aksept og verdsetting av religiøse ulikheter. Likevel viser forskningen at de kristne mente det var viktigere enn muslimene å omvende den andre til sin egen religion. De kristne informantene syntes dette var vanskelig å kombinere med det de opplevde at et «ekte» vennskap skulle være. De bevarte vennskapet gjennom en demping eller utsettelse av forsøk på å omvende den andre. Temaet om omvending var ikke like aktuelt for de fleste muslimske informantene. Noen foreslo omvendelse gjennom en kontinuitet mellom kristendom og islam, hvor deres kristne venner selv oppdaget «sannheten» eller ved at de oppfylte viktige moralske krav innenfor islam. Til tross for dette viste informantene en religiøs interesse overfor hverandre. Dette ga en forsterkende effekt på den interreligiøse relasjonen dem imellom.

Multireligiøse samfunn

Try er interessert i hvordan det interreligiøse vennskapet skiller seg fra interreligiøse dialoger ved at de ikke er politisk synlige. Han ønsker å vise frem viktigheten av, og lærdommen fra, interreligiøse vennskap i de multireligiøse og multikulturelle samfunnene vi lever i. Han vil utforske videre nedbryting av fordommer og stereotypier mellom mennesker som tilhører ulike religioner.

– Det skulle vært interessant å intervjue informantene en gang til på et senere tidspunkt. Å se om, og eventuelt hvordan, vennskapene har utviklet seg. Det ville også vært spennende å undersøke et større og bredere utvalg av kristne og muslimer og deres vennskap, sier Try.

VID gratulerer Torstein Try med vel gjennomført disputas og en velfortjent doktorgrad!

Skjermbilder fra Zoom og utvalgte slides fra presentasjonen

 • Kandidat Torstein Try.

  Kandidat Torstein Try. Bilde 1 av 8.

  Kandidat Torstein Try. Bilde 1 av 8.

 • Disputasleder Professor og senterleder Anna Rebecca Solevåg, VID vitenskapelige høgskole.

  Disputasleder Professor og senterleder Anna Rebecca Solevåg, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 2 av 8.

  Disputasleder Professor og senterleder Anna Rebecca Solevåg, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 2 av 8.

 • Skjermbilde fra presentasjonen.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 3 av 8.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 3 av 8.

 • Skjermbilde fra presentasjonen.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 4 av 8.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 4 av 8.

 • Skjermbilde fra presentasjonen.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 5 av 8.

  Skjermbilde fra presentasjonen. Bilde 5 av 8.

 • Andre opponent Professor Anne Hege Grung, Universitetet i Oslo.

  Andre opponent Professor Anne Hege Grung, Universitetet i Oslo. Bilde 6 av 8.

  Andre opponent Professor Anne Hege Grung, Universitetet i Oslo. Bilde 6 av 8.

 • Første opponent Professor Mika Vähäkangas, Lunds Universitet.

  Første opponent Professor Mika Vähäkangas, Lunds Universitet. Bilde 7 av 8.

  Første opponent Professor Mika Vähäkangas, Lunds Universitet. Bilde 7 av 8.

 • Komitéleder førsteamanuensis Gerd Marie Ådna, VID vitenskapelige høgskole.

  Komitéleder førsteamanuensis Gerd Marie Ådna, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 8 av 8.

  Komitéleder førsteamanuensis Gerd Marie Ådna, VID vitenskapelige høgskole. Bilde 8 av 8.