Nyheter

Forent om 3IN

Forent om 3IN

Formålserklæringen ble signert signert i Paris 13. februar 2020

Formålserklæringen ble signert signert i Paris 13. februar 2020

Etter at også University Sorbonne Paris Nord i Frankrike ble med består 3IN alliansen nå av 95 000 studenter og 8 000 ansatte fordelt på 7 utdanningsinstitusjoner i like mange land. En ny, felles formålserklæring ble høytidelig signert i Paris 13. februar 2020.

Rektor Bård Mæland understreker at dette er en milepæl som vil knytte VID sterkere til Europa, og Europa sterkere til Norge.

- Dette er en milepæl i VIDs historie! Vi har nå sluttet oss til et langsiktig samarbeid med universiteter i Europa som deler vår forpliktelse på å være engasjert for mennesket – lokalt og globalt. Sammen med store statlige breddeuniversiteter og institusjoner med en kirkelig-diakonal verditradisjon vil vi sette et særlig fokus på ungdom som faller utenfor arbeidsliv og utdannelse, og dermed forhindres fra å være med å bygge Europa i en tid med geopolitisk ustabilitet, polarisering og økende sosio-økonomiske forskjeller.

Vi vil i 3IN-alliansen sammen jobbe med og for ungdommer for å skape utdanninger, forskningssatsninger og innovasjoner som sikrer at «no one if left behind». En slik ambisjon knytter oss samtidig direkte til Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Samarbeidet vil fra vår side kreve innsats og prioriteringer, og vil involvere våre egne studenter og hele vår organisasjon. Vi tror samarbeidet vil bidra til å knytte VID sterkere til Europa, og Europa sterkere til våre utfordringer i Norge. På denne måten vil 3IN-alliansen bli VIDs motorvei til og fra Europa, og VID vil enda tydeligere fremstår som en europeisk vitenskapelig høgskole, i tillegg til det omfattende globale samarbeidet vi har og vil ha utenfor Europa.

Et slikt europeisk samarbeid tror vi vil styrke både kvaliteten og relevansen av VIDs utdanninger og forskning. Vi vil fremover ha fokus på å legge tydelige planer for hvordan ansatte og studenter ved VID skal kobles med studenter og ansatte ved de seks andre universitetene, og mange har allerede besøkt Malaga, Paris, Brasov, Würzburg-Schweinfurt, Helsinki og Braga.

Alliansen har forpliktet seg til en felles utdanningsstrategi med koblinger til både forskning og innovasjon og nært samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Målet er å bidra til å skape ett, europeisk høyere utdanningsområde med svært fleksible, integrerte og grenseoverskridende studieprogrammer.

Dette samarbeidet skal tilrettelegge for å kunne skreddersy studietilbud, gjøre utdanning og utveksling tilgjengelig for flere og bidra til regional utvikling og kompetansebygging. Både fysisk og virtuell mobilitet vil inngå.

Søknad om å bli europeisk universitet

3IN alliansen har søkt om å bli et Europeisk universitet, for å sammen skape et fyrtårn for høyere utdanning i Europa. Alliansen skal utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

Det overordnede oppdraget er enklere og bedre tilgang til utdanning for alle gjennom verdibasert samarbeid, å bidra til utviklingen av et felles europeisk utdanningsområde, og skape dialog og samhandling med fremtidens arbeidskraft.

Søknaden til alliansen oversendes 25. februar, og det er forventet svar i månedsskiftet juni/juli.

3IN alliansen nå av 95 000 studenter og 8 000 ansatte fordelt på 7 utdanningsinstitusjoner i like mange land

Europeisk campus

Gjennom europeiske campus skal det bli mer fleksible og skreddersydde studietilbud, som er basert på samfunnets behov og gir utvekslingsmuligheter for alle studenter og ansatte:

  • Både studenter og ansatte kan enkelt (virtuelt eller fysisk) veksle mellom de ulike partnerne i alliansen for å studere, forske, undervise, eller arbeide.
  • Det vil være innebygd mobilitet på alle studienivå (bachelor, master og PhD). Dette kan være virtuelt, fysisk eller en blanding av de to.
  • Man vil utvikle nye og felles læreplaner i fag hvor det er praktisk mulig. Disse skal basere seg på tverrfaglige tilnærminger og også inkludere innovative metoder for undervisning: inkludert nye digitale løsninger.
  • Arbeidslivsrelatert og praksisnær erfaring skal presenteres til studenter fra eksterne mentorer. Her ønsker man å utvikle samfunnsengasjement og forståelse for hvilket arbeidsmarked som venter.
  • Studentmassen skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Både når det gjelder sosiale, økonomiske og kulturelle aspekt. Hvordan: ved å tilby utdanning på flere og mer fleksible måter.
  • Tilgangen til høyere utdanning for underrepresenterte og vanskeligstilte grupper skal utvikles og garanteres.

EU kommisjonen beslutter hvem som får tilskudd

EU kommisjonen vil i månedsskiftet juli/august kunngjøre hvilke tolv allianser som får tilskudd. Dette er EUs mest ambisiøse tiltak for å fremme integrasjon og inkludering gjennom høyere utdanning, samt styrke konkuranseevnen til høyere utdanningsinstitusjoner i Europa i en global sammenheng.

Partnerne i alliansen 3IN har derfor avtalt at de uansett utfall i denne søknadsprosessen vil fortsette arbeidet med å realisere målene og implementere strategien trinnvis.

Bakgrunn for europeiske universitet

Ideen om European Universities ble lansert av Frankrikes president Emmanuel Macron under en tale ved Sorbonne Universitetet i september 2017.Tiltaket er en del av EUs Erasmus-program, som først startet i 1987.

Tanken er at europa-universitetene vil styrke kvaliteten og attraktiviteten rundt europeiske høyere utdanningsinstitusjoner. Hvert European University skal ha en allianse på 5-8 universiteter og EU har som mål at det innen 2025 skal dannes omlag 40 slike større europa-universitet.

3IN alliansen har søkt om å bli et Europeisk universitet, for å sammen skape et fyrtårn for høyere utdanning i Europa