Nyheter

Midlertidig forskrift om opptak, studier, eksamen og grader

Midlertidig forskrift om opptak, studier, eksamen og grader

Midlertidig forskrift om opptak, studier, eksamen og grader

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 12. desember 2016 nr.1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole

Fastsatt av styret ved VID vitenskapelige høgskole 21. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler § 3-9 sjuende ledd.

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at studenter kan fullføre emner og utdanning uten større forsinkelser enn nødvendig grunnet forhold knyttet til korona-viruset (Covid-19).

Alle endringer gjort med hjemmel i denne forskriften skal ivareta de faglige kravene ved utdanningene.

§ 2 Egenmelding

Rektor kan tillate egenmelding ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse, arbeidskrav og eksamen. Fravær ved egenmelding vil regnes som gyldig fravær og gi de samme rettigheter som ved fravær dokumentert ved legeattest eller tilsvarende annen dokumentasjon.

§ 3 Endring av obligatoriske aktiviteter

Rektor kan endre obligatoriske aktiviteter i utdanningene, herunder arbeidskrav og nærværsplikt, samt fristen for gjennomføring av disse.

§ 4 Endring av progresjonskrav

Rektor kan endre progresjonskrav i utdanningene for å hindre at studenter blir forsinket i gjennomføringen

§ 5 Endring av eksamensform og gjennomføringstidspunkt

Rektor kan endre eksamensform for et emne, samt tidspunktet for gjennomføring av eksamen.

§ 6 Dispensasjon for obligatoriske aktiviteter som vilkår for å avlegge eksamen

Dersom en student eller fakultetet er forhindret fra å gjennomføre eller vurdere obligatoriske aktiviteter på grunn av forhold knyttet til Covid-19, kan det gis dispensasjon slik at studenten likevel kan avlegge eksamen. Fakultetet gir studenten en frist for å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten. Eksamensresultat er ikke gyldig før de obligatoriske aktivitetene er gjennomført og godkjent.

§ 7 Endring av sensorordninger

Fakultetet kan endre sensorordning på et emne grunnet forhold knyttet til Covid-19, med mindre det strider med bestemmelser i universitets-og høyskoleloven.

§ 8 Sensurfrist

Rektor kan utvide sensurfristen på grunn av forhold knyttet til Covid-19. Denne bestemmelsen gjelder alle eksamener. Sensurfristen skal som hovedregel ikke overskride mer enn to uker ut over opprinnelig sensurfrist.

§ 9 Fullmakt til rektor

Rektor gis fullmakt til å vedta ytterligere endringer i tråd med § 1 i denne forskriften. Styret orienteres om endringene.

§ 10 Varighet

Denne forskriften gjelder fra vedtaksdato til 1. september 2020.